Vocabulary Challenge

โปรแกรมแข่งขัน ทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 

รูปแบบโปรแกรมการแข่งขัน

 • เป็นโปรมการแข่งขันตอบปัญหาแบบ Real-time ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
 • ผู้แข่งขันสามารถเข้าแข่งขันผ่านทาง Web Browser ของเครื่องคอมพิวเตอร์

โจทย์ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับความหมายและการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยคำศัพท์ 3 กลุ่ม

 • กลุ่ม Canton Tower words รวบรวมคำศัพท์ที่พบอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน
 • กลุ่ม Tokyo Sky Tree words รวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
 • กลุ่ม Burj Khalifa words รวบรวมคำศัพท์ที่พบพอสมควรในชีวิตประจำวัน

หน้าจอควบคุม

 • แสดงลิงค์ที่ผู้แข่งขันจะใช้เชื่อมต่อเข้ามาแข่งขันได้
 • แสดงจำนวนผู้แข่งขันและจำนวนกระดานคะแนนที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ได้
 • แสดงสถานะในการแข่งขันได้ว่าอยู่ในช่วงใดของการแข่งขัน
 • สามารถเลือกรูปแบบของการออกโจทย์ได้ว่า ต้องการการออกโจทย์แบบใด
  • ไม่สุ่ม
  • สุ่ม (เหมือนกันสำหรับผู้แข่งขันทุกคน)
  • สุ่ม (ต่างกันสำหรับผู้แข่งขันแต่ละคน)
 • สามารถกำหนดให้เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในแต่ตอบแต่ละข้อของผู้แข่งขันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขของผู้ชนะได้ในกรณีที่คะแนนท่ากัน
 • สามารถกำหนดจำนวนคะแนนที่จะได้เมื่อตอบถูกหรือผิดได้
 • สามารถกำหนดระดับความเร็วของเวลาโบนัสได้ (ถ้าตอบถูกภายในเวลากำหนดจะได้คะแนนมากขึ้น)
 • สามารถกำหนดเวลาในการแข่งขันแต่ละรอบได้
 • สามารถสั่งจบการแข่งขันก่อนเวลาที่ตั้งไว้ได้

หน้าจอผู้เข้าแข่งขัน

 • แสดงอันดับคะแนน และ คะแนนแบบ Real-time ของผู้เข้าแข่งขันคนนั้นได้
 • แสดงคะแนนสูงสุด (ผู้นำ) ในรอบการแข่งขันนั้น แบบ  Real-time ได้
 • แสดงเวลาที่เหลือในการแข่งขันได้
 • แสดงจำนวนข้อที่ได้โบนัส ข้อถูก และข้อผิด ของผู้เข้าแข่งขันคนนั้นได้
 • สามารถใช้ keyboard กดตอบคำถามได้
 • สามารถ เปิด-ปิดเสียงประกอบการแข่งขันได้

หน้าจอกระดานคะแนน

 • แสดงจำนวนผู้แข่งขัน
 • แสดงเวลาที่เหลือในการแข่งขันได้
 • แสดงรายชื่อ ผลคะแนนแบบ Real-time พร้อมอันดับคะแนนของผู้แข่งขันขณะนั้น
 • แสดงการเปลี่ยนแปลงลำดับคะแนนผู้เข้าแข่งขัน