Math Everyday Challenge

โปรแกรมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

โปรแกรมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

 • เป็นโปรแกรมการแข่งขันตอบปัญหาแบบ Real-time ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
 • ผู้แข่งขันสามารถเข้าแข่งขันผ่านทาง Web Browser ของเครื่องคอมพิวเตอร์

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

 • จำนวนนับ
 • การบวก ลบ คูณ หาร
 • เวลา
 • การวัดความยาว การชั่ง การตวง
 • เศษส่วน
 • ทศนิยม
 • พื้นที่
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร

หน้าจอควบคุม

 • แสดงลิงค์ที่ผู้แข่งขันจะใช้เชื่อมต่อเข้ามาแข่งขันได้
 • แสดงจำนวนผู้แข่งขันและจำนวนกระดานคะแนนที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ได้
 • แสดงสถานะในการแข่งขันได้ว่าอยู่ในช่วงใดของการแข่งขัน
 • สามารถเลือกเนื้อหาย่อยหรือความยากง่ายของโจทย์ที่ต้องการจะดึงออกมาแข่งขันได้
 • สามารถกำหนดวิธีออกโจทย์ได้ว่าจะเป็นแบบเรียงตามประเภทหรือ สุ่มประเภทออกมา
 • ค่าตัวเลขในโจทย์ที่ดึงออกมาเป็นการสุ่มตัวเลขทำให้ได้โจทย์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขของผู้ชนะได้ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน
 • สามารถกำหนดจำนวนคะแนนที่จะได้เมื่อตอบถูกหรือผิดได้
 • สามารถกำหนดระดับความเร็วของเวลาโบนัสได้ (ถ้าตอบถูกภายในเวลากำหนดจะได้คะแนนมากขึ้น)
 • สามารถกำหนดเวลาในการแข่งขันแต่ละรอบได้
 • สามารถสั่งจบการแข่งขันก่อนเวลาที่ตั้งไว้ได้

 

หน้าจอผู้เข้าแข่งขัน

 • แสดงอันดับคะแนน และ คะแนนแบบ Real-time ของผู้เข้าแข่งขันคนนั้นได้
 • แสดงคะแนนสูงสุด (ผู้นำ) ในรอบการแข่งขันนั้น แบบ  Real-time ได้
 • แสดงเวลาที่เหลือในการแข่งขันได้
 • แสดงจำนวนข้อที่ได้โบนัส ข้อถูก และข้อผิด ของผู้เข้าแข่งขันคนนั้นได้
 • สามารถใช้ keyboard กดตอบคำถามได้
 • สามารถ เปิด-ปิดเสียงประกอบการแข่งขันได้

หน้าจอกระดานคะแนน

 • แสดงจำนวนผู้แข่งขัน
 • แสดงเวลาที่เหลือในการแข่งขันได้
 • แสดงรายชื่อ ผลคะแนนแบบ Real-time พร้อมอันดับคะแนนของผู้แข่งขันขณะนั้น
 • แสดงการเปลี่ยนแปลงลำดับคะแนนผู้เข้าแข่งขัน