เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถม 1-6 หรือ Grade 1-6

Math Animated Level. 1 Unit 1 : Ordinal Numbers Unit 2: Addition and Subtraction U nit 3 : Length Unit 4 : Number Unit 5 : Multiplication and Division Unit 6 : Money

Math Animated Level. 2 Unit 1: Whole Numbers Unit 2: Multiplication and Division Unit 3: Four Operations of Whole Numbers Unit 4 : Length Unit 5: Mass Unit 6 : Money Unit 7 : Fractions Unit 8 : Time Unit 9 : Volume

Math Animated Level. 3 Unit 1 : Whole Numbers Addition and Subtraction Unit 2: Whole Numbers Fours Operations Unit 3 : Money Unit 4 : Length Unit 5 : Mass Unit 6 : Volume Unit 7: Fractions Unit 8: Time Unit 9: Area and Perimeter

Math Animated Level. 4 Unit 1 : Whole Numbers Unit 2 : Fractions Unit 3 : Decimals and Measures Unit 4 : Area and Perimeter

Math Animated Level. 5 Unit 1 : Whole Numbers Unit 2: Fractions Unit 3 : Area of Triangle Unit 4 : Ratio Unit 5 : Decimals Unit 6 : Average Unit 7: Percentage Unit 8: Volume of Cube

Math Animated Level.6 Unit 1 : Ordinal Numbers Unit 2: Addition and Subtraction Unit 3 : Length Unit 4 : Number Unit 5 : Multiplication and Division Unit 6 : Money

Math Animated TM คืออะไร? Math Animated  (English Version) คือ  สื่อเสริมความรู้เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ Word Problems ในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปํญหาโดยคิดเป็นภาพแทนการแทนค่าด้วยตัวเลข ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 

  1. ฝึกทักษะการคิดแยกแยะ – ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการแยกแยะข้อมูลออกจากโจทย์ ซึ่งสื่อจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ไม่จำเป็น และ คำถาม ออกจากโจทย์ แล้วนำมาจัดเรียงเป็นรายการข้อมูล (Info List) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ง่ายขึ้น
  2. ฝึกทักษาะการคิดวิเคราะห์ – โดยสื่อจะนำเสนอเป็นภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหาทีละขั้นอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น
  3. สนุกสนานกับการเรียน – การเรียนคณิตศาสตร์ผ่านภาพและภาพเคลื่อนไหว จะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนเพราะเข้าใจง่าย
  4. ฝึกภาษาอังกฤษ – เรียนคณิตศาสตร์ได้ภาษาอังกฤษ พร้อมกันในตัว (เรียน 1 ได้ 2) เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการนำเสนอในการแก้ปัญหาของ Math Animated 

1. แยกแยะ ข้อมูลในคำถามออกมาเป็นรายการ (Info List)

2. นำรายการข้อมูล (Info List) มา คิดวิเคราะห์ ในรูปแบบของรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว