รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน 2016

เนื้อหา

ทำไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

 • บรูไน
 • กัมพูชา
 • อินโดนีเซีย
 • ลาว
 • มาเลเซีย
 • เมียนมาร์
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์
 • ไทย
 • เวียดนาม

ความเชื่อมโยงระหว่างกัน

กฏบัติอาเซียน

ความร่วมมือ 3 เสาหลัก

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูลประชากรอาเซียน

 • ตารางและกราฟเปรียบเทียบข้อมูลประชากรประเทศในอาเซียน
 • กราฟแสดงการเพิ่มของประชากรในอาเซียน
 • กราฟแสดงข้อมูลประชากรอาเซียนแบ่งตามเพศ
 • กราฟแสดงข้อมูลประชากรอาเซียนแบ่งตามอายุ
 • แผนที่แสดงความหนาแน่นประชากรอาเซียน
 • แผนที่แสดงความหนาแน่นประชากรทั่วโลก

อัตราแลกเปลี่ยน

 • ตารางอัตราแลกเปลี่ยน เงินระหว่างประเทศ
 • โปรแกรมคำนวณอัตรา แลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ
 • แบบทดสอบ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 • เกมส์ซื้อสินค้า
 • เกมส์ประกอบรถยนต์