อ่านออก เขียนได้ (ภาษาไทย)

ประกอบด้วยเนื้อหา

เนื้อหาใหม่ปี 2559

 • ข้อมูลสถิติการอ่านออกเขียนได้ของประชากรไทย

การเขียน

 • พยัญชนะไทย 44 ตัว
 • สระในภาษาไทย
 • วรรณยุกต์
 • ตัวเลข

การสะกดคำ

 • การสะกดคำพื้นฐาน
 • การสะกดคำ
 • มาตราตัวสะกด
 • คำที่มักจะเขียนผิด
 • การเขียนสะกดคำ
 • คำควบกล้ำ
 • คำอักษรนำ
 • การันต์
 • คำประสม
 • คำซ้ำ
 • คำซ้อน
 • คำพ้อง
 • การใช้คำ
 • คำในประโยค
 • ประโยค

การอ่าน

 • คำประพันธ์และฉันทลักษณ์
 • กลอนสุภาพ
 • โคลงสุภาพ
 • โคลงดั้น
 • กาพย์
 • ร่าย
 • ลิลิต
 • พระอภัยมณี (คำกลอน)
 • การอ่านจับใจความ
 • นิทานอีสป