เนื้อหาสื่อเสริมการเรียนรู้

ระดับปฐมวัย

อนุบาล

ชุดที่ 1

จำนวนและการคิด

 • จำนวน
 • การคิด

มิติสัมพันธ์และเวลา

 • มิติสัมพันธ์
 • เวลา

นิทานอีสป ชุดที่ 1

 • เต่ากับกระต่าย
 • มดกับตั๊กแตน
 • เสือกับกำไลทอง
 • ปลาหนีร้อน
 • นกกระสากับหมาจิ้งจอก
 • อึ่งอ่างกับแม่วัว

นิทานอีสป ชุดที่ 2

 • หมากับเงา
 • แม่ปูกับลูกปู
 • ราชสีห์กับหนู
 • ชาวนากับงูเห่า
 • กวางกับพุ่มไม้
 • เทพารักษ์กับคนตัดไม้

การใช้ภาษา

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 2

คณิตศาสตร์

 • การบวกตัวเลขไม่เกิน 9
 • เงิน
 • ประโยคสัญลักษณ์
 • เวลา
 • การชั่งน้ำหนัก
 • น้ำหนักมากและน้อยกว่า

อังกฤษ

 • feeling and movement
 • mathematical
 • เสียงต่างจากพวก
 • ตัวตุ่น article
 • คำศัพท์ 3 ตัวอักษร
 • คำศัพท์ 4 ตัวอักษร
 • คำศัพท์ 5 ตัวอักษร
 • daily activity

ภาษาไทย

 • การเขียน
 • นิทานอีสป

สังคมศึกษา

 • หน้าที่พลเมือง
 • พระพุทธศาสนา

ศิลปะ

 • ครอบครัวของฉัน
 • ผลไม้น่ากิน
 • สัตว์เลี้ยงของฉัน
 • โลกใต้บาดาล
 • สัตว์ป่าน่ารู้

ระดับประถมศึกษา

8 กลุ่มสาระ

ประถม 1

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

การเขียนตัวเลขแทนจำนวน
จำนวนนับศูนย์ถึงสิบ
ข้อสังเกตจำนวนนับ
เท่ากันและไม่เท่ากัน
น้อยกว่าและมากกว่า
การเรียงลำดับจำนวน
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมแพนแพนตะลุยอสูรทะเล

ชุดที่ 2

การลบ
ประโยคสัญลักษณ์การลบ
ศูนย์กับการลบ
การบวก
ประโยคสัญลักษณ์
สรุปการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
การเขียนตัวเลขแทนจำนวน
สรุปจำนวนศูนย์ถึงเก้า
สูตรคูณ เลข 1 หลัก
เกมคำนวณคณิตพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

การบวก
ประโยคสัญลักษณ์
การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
ศูนย์กับการบวก
การสลับที่ของการบวก
วิธีการบวกในรูปแบบต่างๆ
โจทย์ปัญหาการบวก
การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมจับแมลงหาผลบวก

ชุดที่ 4

การบวกตัวเลขไม่เกิน 9
ประโยคสัญลักษณ์
การสื่อของมิติสัมพันธ์
เกมทำนายรูปเชาว์ปํญญา (มิติสัมพันธ์)

ชุดที่ 5

น้ำหนักมากกว่าและน้อยกว่า
แบบฝึกหัดมากกว่าน้อยกว่า
เกมเถ้าแก่เนี๊ยขายไอศกรีม
เกมคณิตคิดรูปกระจาย

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

อวัยวะภายนอกของสัตว์
อวัยวะภายนอกของมนุษย์
หน้าที่อวัยวะภายนอกของมนุษย์
การดูแลรักษาสุขภาพ
หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช
การทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ
อาหารหลัก 5 หมู่
การป้องกันอันตรายอวัยวะภายนอก
ประโยชน์ของสัตว์
กลางวันกลางคืน
ประเภทของสัตว์
ประโยชน์และโทษของเครื่องใช้ไฟฟ้า
สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ชุดที่ 2

การจำแนกของเล่นของใช้
ลักษณะของดวงจันทร์
รอบตัวเรา
ประโยชน์ของดวงจันทร์
ตัวเราอวัยวะภายนอก
ท้องฟ้า
การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ของเล่นของใช้

ชุดที่ 3

การจำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะที่อยู่อาศัย
ดินสมบัติดิน
การเปรียบเทียบพืชสัตว์
ท้องฟ้ามีดวงอาทิดย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
แรงผลักแรงดึง
ส่วนประกอบ และหน้าที่ของพืช
สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต
อวัยวะภายนอกของมนุษย์ ส่วนประกอบของร่างกาย

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

การฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ร่างกายของเรา
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ถ้อยคำ สำนวนง่าย ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย
เกม

ชุดที่ 2

กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ
เกม
ถ้อยคำ สำนวนง่าย ในการปฎิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
หลักการใช้ไวยากรณ์

ชุดที่ 3

กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
คำ กลุ่มคำ คำศัพท์ ประโยคง่ายๆ บอกส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
เกมไอศกรีม (ฝึกสำนวนเมื่อพบเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน)

ชุดที่ 4

หลักการใช้ไวยากรณ์
เข้าใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสารข้อมูล ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

รู้จักพยัญชนะไทย และวิธีการเขียน
เกมพยัญชนะไทย 44 ตัว
การจำแนกพยัญชนะตามเสียง
เกมวิธีเขียนพยัญชนะไทย
การเรียงลำดับพยัญชนะ
เกมการประสมคำ
เกมการตัดต่อภาพพยัญชนะไทย

ชุดที่ 2

พยัญชนะไทย 44 ตัว
เสียงพยัญชนะในภาษาไทย
คำ
สระ
วรรณยุกต์ 4 รูป 5 เสียง
นิทานอีสป เรื่อง หมากับเงา

ชุดที่ 3

พยัญชนะไทย
สระในภาษาไทย

ชุดที่ 4

วรรณยุกต์
การประสมคำ
นิทานพื้นบ้าน

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

พระพุทธศาสนา

 • ความรู้เบื้องต้นเรื่องพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
 • การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
 • เกมคิดดี ทำดี พิชิตชัย
 • การตรงต่อเวลา
 • การประหยัดหรืออดออม
 • การทำตัวเป็นคนดีว่านอนสอนง่าย รับใช้พ่อแม่
 • กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว
 • ฝึกปฏิบัติ
 • การยืนไหว้พระ
 • การกราบ
 • สมาธิเบื้องต้น
 • ความหมายของการฝึกสติ

ชุดที่ 2

หน้าที่พลเมือง

 • การช่วยเหลือตนเองและกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำ
 • สถานที่และอาคารในโรงเรียน
 • หน้าที่หรือความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน
 • การปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
 • หน้าที่และความรับผิดชอบต่อโรงเรียนตามวิถีประชาธิปไตย
 • อำนาจหน้าที่ของบุคคลที่บริหารภายในโรงเรียน
 • การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
 • สมาชิกในบ้าน
 • สมาชิกที่ดีในครอบครัว
 • เกมจับคู่หน้าที่ในครอบครัว
 • วิถีชีวิตประชาธิปไตยในบ้าน
 • การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • กิริยามารยาทที่งดงาม
 • ค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย (ตามนโยบายของ คสช.)

ชุดที่ 3

พระพุทธศาสนา

 • มงคล 38
 • ความหมายของมงคล 38
 • การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 • การทำความเคารพ
 • การทำความดี
 • การถ่อมตน

หน้าที่พลเมือง

 • การเรียงลำดับเหตุการณ์
 • กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
 • การนับช่วงเวลา
 • บอกประวัติความเป็นมาของตัวเองได้
 • สมาชิกในครอบครัว
 • การเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว
 • ลักษณะความดีของตนเอง และผู้อื่น
 • ผลของการกระทำความดี

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

ความหมายของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเปิด – ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์
รู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมฝึกและการควบคุมเมาส์อย่างละเอียด
ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์

ศิลปะ

ชุดที่ 1

นักวาดกับการสังเกต
โปรแกรมวาดภาพและระบายสี
ประเพณีและวัฒนธรรม
รูปทรงต่างๆ

ชุดที่ 2

โปรแกรมเทคนิคสีครอบครัวของฉัน
โปรแกรมเทคนิคสีห้องเรียนของฉัน
โปรแกรมเทคนิคสีวงดนตรีของฉัน
โปรแกรมเทคนิคสีอาชีพในฝัน
โปรแกรมเทคนิคสีผลไม้น่ากิน
โปรแกรมเทคนิคสีสัตว์เลี้ยงของฉัน
โปรแกรมเทคนิคสีโลกใต้บาดาล
โปรแกรมเทคนิคสีโลกสัตว์ป่าน่ารู้

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

การดูแลตัวเอง
ครอบครัวของเรา
การรักษาสุขภาพ

ชุดที่ 2

ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
สิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
สุขบัญญัติแห่งชาติ
ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

ประถม 2

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

การนับจำนวนไม่เกิน 1,000
การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
ค่าของตัวเลขในหลักร้อย หลักสิบและหนักหน่วย
การเขียนในรูปการกระจาย
สรุปหัวข้อที่ 1-4
การเปรียบเทียบจำนวน
การเรียงลำดับจำนวน
แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลง
จำนวนคู่และจำนวนคี่
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมบวกเลขคู่คี่มหาสนุก
เกมยิงบอลคำนวณเลขมหาสนุก

ชุดที่ 2

การนับเพิ่มและการบวก
การบวกและการคูณ
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
แม่สูตรคูณ
การสลับที่การคูณ
การหาผลคูณของ 0 กับจำนวนใดๆ
เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
การนับเพิ่มที่ละ 100
การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
เกมคำนวณคณิตพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

การวัดความยาว
การวัดความสูง
สรุปการวัดความยาว
โจทย์ปัญหาการวัด
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมวัดความสูงสารพัดสรรพสิ่ง

ชุดที่ 4

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
การสลับที่การบวก
การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ ผลลบ และโจทย์ปัญหา
เกมยิงบอลคำนวณเลขมหาสนุก
แบบฝึกหัด

ชุดที่ 5

เงิน
การเปรียบเทียบค่าของเงิน
ความเท่ากัน
การบอกจำนวน

ชุดที่ 6

เวลา

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

พืช
สาเหตุที่แม่เหล็กชี้ทิศ
แรงอำนาจของเหล็กที่มีต่อเหล็ก
ดวงจันทร์
ทดลองและอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก
สุริยะจักรวาล
ประโยชน์ของพืช
แรงทางไฟฟ้าเมื่อน้ำวัตถุที่ผ่านการถูเข้าใกล้กัน
ส่วนประกอบของพืช
ประโยชน์จากพลังานของดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
วัตถุบางชนิดที่ผ่านการถูแล้วสามารถดูดวัตถุบางอย่าง
แบตเตอรี่
การค้นพบแม่เหล็กครั้งแรกของโลก
สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเปลี่ยนพลังงาน
พืชในท้องถิ่น

ชุดที่ 2

การจำแนกสารแม่เหล็ก
การปลูกต้นไม้
ประโยชน์ของแม่เหล็ก
อาหาร 5 หมู่
แม่เหล็ก
ความสำคัญของดิน
ลักษณะภายในเมล็ดพืช
การเกิดดิน
เมล็ดพืช
อากาศ
เมล็ดพืชมีชีวิตหรือไม่

ชุดที่ 3

ประโยชน์ของดิน
ของเล่นของใช้
ประโยชน์ของพืช
ประโยชน์ของสัตว์
ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของพืช
ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์
สิ่งที่ได้รับจากดวงอาทิตย์

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

ร่างกายของเรา
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวันเรียนรู้ความหมาย
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ

ชุดที่ 2

คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ
ประโยค This is / That is
ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
เกม แยกสีปลา
เกม บังกระดอน สอนอวัยวะ

ชุดที่ 3

เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
คำ กลุ่มคำ คำศัพท์ ประโยคง่ายๆ
หลักไวยากรณ์

ชุดที่ 4

คำ กลุ่มคำ คำศัพท์ ประโยคง่ายๆ
หลักไวยากรณ์

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

สระ 21 รูป 32 เสียง
วรรณยุกต์ 4 รูป 5 เสียง
นิทานเรื่องสั้น
เนื้อหานอกบทเรียน

ชุดที่ 2

พยัญชนะไทย 44 ตัว
เสียงพยัญชนะในภาษาไทย
อักษรสามหมู่ หรือไตรยางศ์
สระ
คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์
นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับงูเห่า

ชุดที่ 3

การคัดลายมือ
สระคง-แปลง-ตัด-ลด-รูป
ตัวเลข
นิทาน

ชุดที่ 4

การสะกดคำ
คำควบกล้ำ
เกมกอล์ฟพิชิตอักษรไทย
วรรณกรรม
นิทานพื้นบ้าน

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

พระพุทธศาสนา

 • พุทธประวัติ หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
 • ประโยชน์ของศาสนา
 • หลักธรรมเบื้องต้น
 • ความกตัญญูกตเวที
 • ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและขนธรรมเนียม
 • การปฏิบัติตน
 • การไหว้
 • การกราบในโอกาสต่างๆ
 • ขันติ ความอดทนอดกลั้น
 • ความเสียสละ และความมีเมตตากรุณา
 • การปฏิบัติตนให้เป็นชาวพุทธที่ดี
 • กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาที่พึงกระทำ
 • การทำความดีจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันภายในโรงเรียน

ชุดที่ 2

หน้าที่พลเมือง

 • ครอบครัวดีมีสุข
 • โรงเรียนดีมีวินัย
 • เกมเพื่อนหมีผจญภัย
 • สมาชิกที่ดีของชุมชนระดับหมู่บ้าน
 • ความหมายและขนาดของชุมชน
 • ลักษณะของชุมชน
 • สถานที่ในชุมชน
 • การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
 • วิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน
 • บุคคลสำคัญในชุมชน
 • กติกา ระเบียบของชุมชน
 • ประเพณี และวัฒนธรรม
 • การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • แนวทางการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในชุมชน
 • แนวทางการปฏิบัติที่ยึดหลักการประชาธิปไตย

ชุดที่ 3

พระพุทธศาสนา

 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฏก

หน้าที่พลเมือง

 • บุคคลสำคัญในโรงเรียน
 • กิจกรรมในโรงเรียน
 • สถานที่ในชุมชน
 • กิจกรรมของคนในชุมชน
 • การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
 • กิริยามารยาทที่ควรมีในสังคม
 • แนวทางการปฏิบัติที่ยึดหลักการประชาธิปไตย

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

ชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
ชื่อและการทำงานของแป้นอักขระ (Keyboard)
รู้จักการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ (แป้นเหย้า)
การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ศิลปะ

ชุดที่ 1

นักวาดกับการสังเกต
โลกใต้บาดาล
การละเล่นไทย

ชุดที่ 2

โปรแกรมเทคนิคสีบุรุษไปรษณีย์ผู้นำสาร
โปรแกรมเทคนิคสีตำรวจผู้รักษากฎหมาย
โปรแกรมเทคนิคสีผีเสื้อแสนสวย
โปรแกรมเทคนิคสีชายหนุ่มรูปงาม
โปรแกรมเทคนิคสีลอยกระทงยามค่ำคืน
โปรแกรมเทคนิคสีอีกา ขี้ขโมย
โปรแกรมเทคนิคสีจิ้งจอกน้อยเดินย่อง
โปรแกรมเทคนิคสีสิงโตเจ้าป่า

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

ธรรมชาติของชีวิต
การดูแลใส่ใจในสุขภาพ
การดูแลรักษาฟัน
ชีวิตและครอบครัว

ชุดที่ 2

การแบ่งหน้าที่กันทำ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
โครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย
การป้องกันอุบัติเหตุ
สัญลักษณ์ และป้ายเตือน.

ประถม 3

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
จำนวนนับไม่เกิน 10,000
จำนวนนับไม่เกิน 100,000
การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
การเขียนในรูปการกระจาย
การเปรียบเทียบจำนวน
การเรียงลำดับจำนวน
การนับเพิ่ม
การนับลด
แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลง
แบบรูปซ้ำของจำนวน
แบบรูปซ้ำของรูปทรงเรขาคณิต
แบบฝึกหัดท้ายบท

ชุดที่ 2

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
ทบทวนการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
การบวกแบบไม่มีการทด
การบวกแบบมีการทด
การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
การบวกแบบไม่มีการทด
การบวกแบบมีการทด
การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 10,000
ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
เกมคำนวณคณิตพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
การอ่านแผนภูมิแท่ง
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมกราฟแท่งหรรษาพิชิตโจทย์
เกมกล่องคณิตคิดคำนวณ

ชุดที่ 4

ทบทวนการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100000
ทบทวนการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
การบวกลบระคน
โจทย์ปัญหาการบวก
โจทย์ปัญหาการลบ
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกม 180 ไอคิวมหาสนุก
เกมยิงบอลคำนวณเลขมหาสนุก

ชุดที่ 5

รายรับ – รายจ่าย
วิธีเขียนบันทึกรายรับ – รายจ่าย
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย

ชุดที่ 6

การบวกลบคูณหารระคน
หลักการโจทย์ปัญหา
การสร้างโจทย์ระคน

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

ดวงอาทิตย์
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การถ่ายทอดลักษณะสู่ลูกหลาน
ทิศทั้ง4
สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์
ดาวฤกษ์
แรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วง
ดาวพลูโต

 • ภาพถ่ายดาวพลุโตที่ได้จากองค์การนาซ่า
 • ประวัติของดาวพลูโต

การประหยัดไฟฟ้า
ความหมายของพลังงาน
ดาวหาง
สิ่งมีชีวิตที่อยู่จนถึงปัจจุบัน
ดาวเคราะห์
ลักษณะเหมือนพ่อแม่

ชุดที่ 2

ทำไมลูกจึงเหมือนพ่อแม่
แรง
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
น้ำบนโลก
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทรัพยากรแร่ธาตุ
ไฟฟ้าได้มาอย่างไร
ทรัพยากรป่าไม้
สมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้
วิธีประหยัดน้ำ

ชุดที่ 3

การเกิดกลางวันกลางคืน
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
น้ำ
อากาศ
ผลการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
แรงโน้มถ่วงของโลก

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
เกม ระเบิดสีมหาสนุก
Game animals’ legs
Game hanggalung
Game color objects
เกมคำนวนเลข

ชุดที่ 2

ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
การใช้ Has & Have
การใช้ประโยค What are these & What are those
การใช้ประโยค Where is ___ & Where are ___
การใช้ Everybody
เกม
รู้ภาษากับนิทานอีสป

ชุดที่ 3

ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานศึกษา
Conversation
เกมผ่าโครงสร้าง Subject verb object
เกมหาคำศัพท์เข้าพวก
เกมผ่าโครงสร้าง Article Verb Noun Pronoun

ชุดที่ 4

ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
โครงสร้างกริยา 3 ช่อง
เกมการอ่านออกเสียงต่างจากพวก
เกมผ่าโครงสร้าง verb noun pronoun preposition
พจนานุกรมรวมคำศัพท์ พร้อมประโยคตัวอย่าง

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

คำราชาศัพท์
คำนาม
การสะกดคำ
ประโยค
นิทานเรื่องสั้น
เกมการประสมคำ

ชุดที่ 2

พยัญชนะไทย 44 ตัว
เสียงพยัญชนะในภาษาไทย
อักษรสามหมู่ หรือไตรยางศ์
วรรณยุกต์
รูปสระ
คำที่ใช้ตัว ฤ และ ตัว ฤา
นิทานอีสป เรื่อง เสือกับกำไลทอง
เนื้อหานอกบทเรียนเรื่อง สมาชิกที่ดีในบ้าน

ชุดที่ 3

คำนาม
โปรแกรมคำที่มักเขียนผิด
มาตราตัวสะกด
เกมราเมงเล็งตัวสะกด
เกมโบว์ลิ่งทะลวงตัวสะกด
วรรณกรรมพื้นบ้าน

ชุดที่ 4

การเขียนสะกดคำ
คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์
การอ่านจับใจความ
เกมทายคำเติมพยัญชนะ
นิทานพื้นบ้าน

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

พระพุทธศาสนา

 • ความรู้เบื้องต้นของพระไตรปิฎก
 • ความสำคัญของศาสนาที่มีผลต่อประเพณีไทย
 • การบริหารจิตและเจริญปัญญา สมาธิ สติ
 • การทำความดี ความชั่ว
 • การฝึกปฏิบัติ
 • วันสำคัญของศาสนา
 • เกมรอดชีวิตด้วยปริศนาวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 • การปฏิบัติตามหลักธรรม
 • การทำความดีจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของบุคคลในชุมชน

ชุดที่ 2

หน้าที่พลเมือง

 • วิถีชีวิตประชาธิปไตย สมาชิกที่ดีของชุมชน ระดับ ตำบล
 • สถานภาพ บทบาท อำนาจหน้าที่ของบุคคลในระดับตำบล
 • กฎ กติกา ระเบียบของการอยู่ร่วมกันในระดับตำบล
 • ประเพณี และวัฒนธรรม
 • สิ่งที่ไม่ควรมีในการอยู่ร่วมกัน
 • เกมรู้ไหม ที่นี่ที่ไหน

ชุดที่ 3

พระพุทธศาสนา

 • เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฏก
 • การบริหารจิต
 • การเจริญปัญญา
 • การปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์
 • มารยาทในการเคารพพระสงฆ์

หน้าที่พลเมือง

 • สถานที่ในชุมชน
 • ชุมชนของฉัน
 • กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
 • การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในตำบล
 • การเป็นที่รักของบุคคลอื่น
 • ความหมายของวัฒนธรรม
 • การปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และวัฒนธรรมในตำบล

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

หน้าที่ของอุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
วิธีการจัดการกับแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์
การใช้งาน Windows ระบบปฎิบัติการ
การใช้งานโดยใช้โปรแกรม Notepad
ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม (ส่วนประกอบของหน้าต่าง window XP)

ศิลปะ

ชุดที่ 1

นักวาดกับการสังเกต
ภูมิปัญญาไทย
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

ชุดที่ 2

โปรแกรมเทคนิคสีสิงโตผู้น่าเกรงขาม
โปรแกรมเทคนิคสีนาฬิกาบอกเวลา
โปรแกรมเทคนิคสีโซฟาแสนนุ่มนิ่ม
โปรแกรมเทคนิคสีรองเท้าคู่เก่ง
โปรแกรมเทคนิคสีอินทรีย์เจ้าเวหา
โปรแกรมเทคนิคสีแฮมเบอร์เกอร์แก้หิว
โปรแกรมเทคนิคสีเครื่องบินร่อนบนแผ่นฟ้า
โปรแกรมเทคนิคสีไอศกรีมเย็นชื่นใจ

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

ครอบครัวของเรา
ความปลอดภัยในชีวิต
สุขภาพกับสื่อโฆษณา
มารยาทของเด็กดี
ตัวเรากับสิ่งแวดล้อม

ชุดที่ 2

ลักษณะและการเจริญเติบโต
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน
การติดต่อและวิธีการป้องกันโรค
เลือกกินอาหาร 5 หมู่

ประถม 4

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
การเขียนในรูปการกระจาย
การเปรียบเทียบจำนวน
การเรียงลำดับจำนวน
แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลง
การประมาณจำนวน
แบบฝึกหัดท้ายบท

ชุดที่ 2

ส่วนของระนาบ
จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี
มุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เส้นทแยงมุม
เส้นขนาน
ทบทวนจำนวนไม่เกิน 100,000
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
เกมคำนวณคณิตพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

ส่วนของระนาบ
จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี
มุม
ชนิดของมุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เส้นทแยงมุม
เส้นขนาน
ส่วนประกอบของรูปวงกลม
รูปที่มีแกนสมมาตร
การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมรูปแบบและความสัมพันธ์

ชุดที่ 4

การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
การบวกจำนวนสามจำนวน
สมบัติการสลับที่การบวก
การลบจำนวนที่มีหลายหลัก
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมเยลลี่หรรษาพาคิดเร็ว

ชุดที่ 5

ทศนิยม

ชุดที่ 6

การหารยาว
การหารสั้น
โจทย์ปัญหาการหาร

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

อาหารในวัยเด็ก
อาหารในวัยที่เหมาะกับวัย
อาหารที่ได้สัดส่วน
แสง
ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก
กาแลคซี่
การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น
วัฎจักรพืชดอก
วัฎจักรสัตว์
หิน
ดาวชาละวัน

ชุดที่ 2

การจำแนกหิน
สารปรุงรสอาหาร
ระบบสุริยะ

 • ดวงอาทิตย์
 • โลก
 • ดาวเสาร์
 • ดาวอังคาร
  • การค้นพบน้ำบนดาวอังคาร
  • ประวัติดาวอังคาร
 • ดาวพุธ
 • ดาวพฤหัส
 • ดาวศุกร์
 • ดาวยูเรนัส
 • ดาวเนปจูน

พลังงานแสง และการมองเห็น
การหักเหของแสง
ตัวกลางแสง
การสะท้อนแสง
การเดินทางของแสง
การเกิดเงา

ชุดที่ 3

ดิน
การดำรงชีวิตของพืชโดยการสังเคราะห์แสง
การตอบสนองของพืช
แสงขาว
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด และการมองเห็น
แสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

คำ ข้อความสั้นๆ ตามภาพต่างๆ
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะกับวัย
ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ
เกม

ชุดที่ 2

ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง Part of body
เรื่อง The temperature
เรื่อง Yes / No question
เรื่อง A tree
เรื่อง Months
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ
เรื่อง การบอกชอบ หรือ ไม่ชอบ
เกม

ชุดที่ 3

Present simple tense
Present continuous
Household (งานจุกจิกในบ้าน)
What time is it
เกมผ่าโครงสร้างประโยค
แบบทดสอบการอ่านออกเสียงต่างจากพวก

ชุดที่ 4

Question Words
Conversation
Daily activities
พจนานุกรมรวมคำศัพท์ พร้อมประโยคตัวอย่าง
โครงสร้างกริยา 3 ช่อง
ทดสอบการเรียงประโยค เฉพาะอย่างง่าย

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

ภาษาพูดภาษาเขียน
ลักษณะนาม
นิทานพื้นบ้าน
การคัดและเขียนตัวเลขไทย

ชุดที่ 2

พยัญชนะไทย 44 ตัว
อักษรสามหมู่ หรือ ไตรยางศ์
สระ
เกมกอล์ฟพิชิตอักษรไทย
คำที่ใช้ตัว ฤ และตัว ฤา
มาตราตัวสะกด
ตัว รร (ร หัน)
ภาษาพูด – ภาษาเขียน
การอ่านและเขียนตัวเลขไทย
สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

ชุดที่ 3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
อักษรนำ
คำกริยา
นิทานพื้นบ้าน
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

ชุดที่ 4

การผันวรรณยุกต์
การสะกดคำ
คำพ้อง
นิทานพื้นบ้าน

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

พระพุทธศาสนา

 • ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • ศาสนพิธีและวันสำคัญของศาสนาและหน้าที่ของชาวพุทธในวันสำคัญ
 • การสวดมนต์สำรวมจิต ตั้งใจฝึกสติภาวนา
 • การฝึก กำหนดรู้เมื่อตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น
 • การเดินจงกรม โดยกำหนดรู้การเคลื่อนของเท้าทุกย่างก้าว
 • เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 2

หน้าที่พลเมือง

 • วิถีชีวิตประชาธิปไตย สมาชิกที่ดีของชุมชน ระดับ อำเภอ
 • คุณธรรมของการเป็นพลเมือง
 • ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
 • การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • การเมืองการปกครอง
 • การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
 • ประเพณีและวัฒนธรรม
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก
 • เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

พระพุทธศาสนา

 • หลักกรรม
 • ศรัทธา 4
 • การฝึกกำหนดความรู้สึก
 • ประวัติของศาสนา

หน้าที่พลเมือง

 • พื้นฐานการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
 • การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชน
 • การอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างมีความสุข
 • การอยุ่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

ภูมิศาสตร์

 • ความสำคัญของภูมิศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 • ภูมิดารา
 • ภูมิธรณี
 • ภูมิปฐพี
 • ภูมิอุทก
 • ภูมิพฤกษ์
 • ชีวบริเวณ
 • ภูมิประเทศ

ประวัติศาสตร์

 • อาณาจักรสุโขทัย
 • ความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัย
 • พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย

เศรษฐศาสตร์

 • แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์นำเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • หลักการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

ความสำคัญของข้อมูลแหล่งข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล
วิธีการจัดการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลใน Internet ได้ถูกต้อง
การใช้งานด้วยโปรแกรม Wordpad
การใช้งานด้วยโปรแกรม Paint

ศิลปะ

ชุดที่ 1

โปรแกรมวาดภาพ พร้อมรูปภาพที่สามารถระบายสีได้
ศิลปะไทย
ศิลปะสากล

ชุดที่ 2

ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

พัฒนาการของมนุษย์
การจัดการกับอารมณ์
โรคและการป้องกันโรค
การสร้างเสริมสุขภาพโดยการบริโภค
ร่างกายของเรา

ชุดที่ 2

โทษของบุหรี่ และการป้องกันอันตรายจากบุหรี่
ลักษณะของอารมณ์
วิธีปฏิเสธการกระทำที่อันตราย และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ
หลักการเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิธีปฐมพยาบาล

ประถม 5

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

การบวกทศนิยม
สมบัติการสลับที่การบวก
สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวก
การนำสมบัติการสลับที่การบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกไปใช้
การลบทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
โจทย์ปัญหาการบวกลบทศนิยม
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
การคูณทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่งกับจำนวน
สมบัติการสลับที่ของการคูณ
การคูณทศนิยม 1 ตำแหน่งกับทศนิยม 1 ตำแหน่ง
โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
แบบรูปความสัมพันธ์

ชุดที่ 2

รูปเรขาคณิตและรูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
แกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยม
ความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี่ยม
ปริซึม
พีระมิด
เกมล่าสมบัติรูปทรงเรขาคณิต
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ
เกมคำนวนคณิตพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

รูปเรขาคณิตและรูปเรขาคณิตสามมิติ
ปริซึม
พีระมิด
การหาปริมาตร
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมล่าสมบัติรูปทรงเรขาคณิต

ชุดที่ 4

การคูณ และการหาร
การคูณ การหาร เศษส่วน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร
เศษส่วนกับร้อยละ
ทศนิยมกับร้อยละ
ร้อยละของจำนวนนับ
โจทย์ปัญหาร้อยละ
การหาร้อยละ
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมบอลหรรษาหาเปอร์เซ็นต์

ชุดที่ 5

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
การจำแนกรูปสี่เหลี่ยม
การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

ชุดที่ 6

การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
การบวกลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน
เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
สมบัติการสลับที่ของการบวก
เศษส่วนแท้ เศษเกินและจำนวนคละ
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

สิ่งมีชีวิต
เสียง
น้ำ
ดาราศาสตร์
พัฒนาการของมนุษยชาติ

ชุดที่ 2

ผลลัพธ์ของแรง
การคัดเลือก และขยายพันธุ์สัตว์
มวล และน้ำหนัก
การหาปริมาตรและความหนาแน่น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
การเกิดเสียง
ฟ้าและเมฆ
การสืบพันธุ์

ชุดที่ 3

การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ
การสืบพันธุ์ของพืช
ความชื้นความดัน
ความยืดหยุ่น แข็ง เหนียวของวัตถุ
แรงเสียดทาน
แรงลอยตัว

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

บทสนทนาแบบง่ายๆ เรื่องสั้น นิทาน
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะกับวัย
ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ

ชุดที่ 2

คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ
Sentences
Adjective
Present Continuous Tense
คำนามเอกพจน์ และ พหูพจน์
คำนามนับไม่ได้
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
แผนผังชุมชน
เกมที่เกี่ยวกับคำนามนับได้และนับไม่ได้
ฝึกฝนสมองกับเกม Crossword เพื่อเรียนรู้ศัพท์ต่างๆ

ชุดที่ 3

Reflextive pronoun
Adjective
Countable/uncountable
แบบเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษ
เกมฝึกผ่าโครงสร้างประโยค
เกมตัวตุ่น adjective

ชุดที่ 4

Qualifier
Numbers
Adverb
แบบทดสอบการอ่านออกเสียงต่างจากพวก
พจนานุกรมรวมคำศัพท์ พร้อมประโยคตัวอย่าง

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

ระดับภาษา
การอ่าน และการเขียนตัวเลขไทย
ประโยคคำสั่ง
คำศัพท์ยากจากพจนานุกรม
การโทรศัพท์
สำนวนโวหาร
เกมสำนวนโวหาร
มะกะโท ตอน เริ่มเรื่อง

ชุดที่ 2

สระ
ระดับเสียงของอักษรสามหมู่
พยัญชนะสะกดและพยัญชนะตัวสะกด
เกมราเมงเล็งตัวสะกด
มารยาทการพูดโทรศัพท์
ระดับของภาษา
ภาษาไทยกลาง หรือภาษามาตรฐาน
นิทานอีสป เรื่อง กวางกับพุ่มไม้
มะกะโท ตอน ถวายผักกาดแด่พระร่วงเจ้า
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

ชุดที่ 3

คำสรรพนาม
การใช้ความคิดแสดงออกเป็นภาษา
การรันต์และทัณฑฆาต
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน
วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน

ชุดที่ 4

คำซ้ำ
คำซ้อน
คำประสม
นิทานพื้นบ้าน
เกมสำนวนไทย

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

พระพุทธศาสนา

 • ศาสนาในประเทศไทยและคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
 • เกมส์จำแนกศาสนา
 • ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • พุทธประวิติ เรื่อง พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
 • การฝึกจิต เจริญวิปัสสนา การนั่งสมาธิ
 • ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญวิปัสสนา
 • ประวัติความเป็นมาในวันสำคัญต่าง ๆ
 • หลักธรรมที่ใช้แก้ปัญหาให้กับตนเอง
 • ความหมายของสติ สัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา
 • ตัวอย่างการทำความดีของบุคคลในสังคม
 • เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 2

หน้าที่พลเมือง

 • จังหวัดในแต่ละภาคของประเทศไทย
 • จังหวัดของประเทศไทย
 • การเป็นคนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • การมีวิถีประชาธิปไตยในสังคมระดับจังหวัด
 • การเมืองการปกครอง
 • ความหมายของอำนาจอธิปไตย
 • การแบ่งอำนาจอธิปไตยในการปกครอง แบ่งได้ดังนี้
 • ขอบเขตของการใช้อำนาจอธิปไตย
 • อำนาจอธิปไตยของปวงชน
 • กฎหมาย
 • การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
 • ประเพณี – วัฒนธรรม
 • เอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมไทย
 • การปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมของจังหวัด
 • เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

พระพุทธศาสนา

 • การตักบาตร
 • การกรวดน้ำ
 • การถวายทาน

ภูมิศาสตร์

 • ความสำคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • แผนที่
 • แผนที่เล่ม
 • แผนผัง
 • ลูกโลกจำลอง
 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • การสืบค้นข้อมูลจากเว๊บไซด์

ประวัติศาสตร์

 • ความเป็นมาของอาณาจักรอยุธยา
 • เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา
 • พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา

หน้าที่พลเมือง

 • ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
 • การเมืองการปกครอง

เศรษฐศาสตร์

 • การผลิต
 • การบริโภค

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 2007

ศิลปะ

ชุดที่ 1

โปรแกรมวาดภาพพร้อมรูปภาพที่สามารถระบายสีได้
ภาพจากธรรมชาติ
ศิลปะพื้นบ้าน

ชุดที่ 2

ทัศนธาตุ

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

สารเสพติด
เพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด
อารมณ์และความเครียด
การใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ
ร่างกายของเรา

ชุดที่ 2

ระบบร่างกาย
การป้องกันและรักษาโรคที่พบบ่อย
การเลือกซื้อสิ้นค้า และบริการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด
ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด

ประถม 6

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

ทบทวนการหาร
ตัวประกอบ
การหาตัวประกอบ
การใช้ตัวประกอบ
จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะ
การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ตัวคูณร่วมน้อย(ค.ร.น.)
โจทย์ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เกม
แบบฝึกหัดท้ายบท

ชุดที่ 2

ตัวหารร่วม
การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม)
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม
การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
ทบทวนการหารลงตัวไม่ลงตัว
การหาตัวประกอบ
การใช้ตัวประกอบ
เกมคำนวณคณิตพิชิตล้าน

ชุดที่ 3

การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ
การประมาณคำตอบ
การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม
โจทย์ปัญหาการหาร
การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
แบบฝึกหัดท้ายบท
เกมสลอตแมชชีนหารทศนิยม
เกมกล่องคณิตคิดคำนวณ

ชุดที่ 4

ทบทวนการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว
ตัวประกอบ
การหาตัวประกอบ
การใช้ตัวประกอบ
จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะ
การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
โจทย์ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เกมยิงบอลคำนวณเลขมหาสนุก
แบบฝึกหัดท้ายบท

ชุดที่ 5

ทบทวนส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม
ค่าของไพ
ความยาวของรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง
การหาพื้นที่วงกลม
การหาพื้นที่วงแหวน
แบบฝึกหัดท้ายบท

ชุดที่ 6

ร้อยละ %
แผนภูมิวงกลม
การซื้อขาย

ชุดที่ 7

สมการและสมบัติต่างๆ
การเขียนสมการ
หาคำตอบจากโจทย์

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

ระบบในร่างกาย
ห่วงโซ่อาหาร
ไฟฟ้า
ยาเสพติด
ความหมายและอันตรายของสิ่งเสพติด
ดาราศาสตร์
GMOs การดัดแปรพันธุกรรม

ชุดที่ 2

การละลาย
สาร
สมบัติของสาร
การเจริญเติบโตของร่างกาย
ตัวนำ และฉนวนไฟฟ้า
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชุดที่ 3

กรดเบส
สมบัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ระเหิดระเหย
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
วัตถุบนท้องฟ้า

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

บทสนทนาแบบง่ายๆ เรื่องสั้น นิทาน
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
การสื่อสารที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ

ชุดที่ 2

ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ
เกมนาฬิกาเพื่อเรียนรู้เวลาต่างๆ
เกมต่อภาพเกี่ยวกับอาชีพ

ชุดที่ 3

Present perfect tense
Past simple tense
Future simple tense
Passive voice
มารยาทของชาวต่างประเทศ
การอ่านออกเสียงต่างจากพวก อย่างยาก

ชุดที่ 4

Adverb
Conversation
Emotion
เกมฝึกผ่าโครงสร้างประโยค
พจนานุกรมรวมคำศัพท์ พร้อมประโยคตัวอย่าง
แบบทดสอบหาคำศัพท์เข้าพวก

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

ระดับภาษา
การอ่านและเขียนตัวเลขไทย
คำภาษาถิ่น
คำภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ยากจากพจนานุกรม
สำนวนโวหาร
ขุนช้างขุนแผน ตอนปฐมวัย

ชุดที่ 2

สระ และประวัติความเป็นมา
มาตราตัวสะกด
ลหุ – ครุ
พยางค์
คำตาย คำเป็น
คำไวพจน์
ตัวเลขไทยในอดีต
นิทาน เรื่อง แก้กลโกง
วรรณคดี ขุนช้างขุนแผน ตอน จอมขมังเวทย์รูปงาม
เกมรูปสระกะเทาะหิน
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

ชุดที่ 3

เครื่องหมายวรรคตอน
กลอนสุภาพ
นิทานอีสป ปลาหนีร้อน
วรรณกรรม
เกมจับคู่สัมผัสกลอน

ชุดที่ 4

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ประโยค
ลักษณนาม
วรรณกรรม
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

พระพุทธศาสนา

 • ภาพยนตร์พุทธประวัติ
 • ความหมายของสติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
 • วันมาฆบูชา
 • วันวิสาขบูชา
 • วันอัฏฐมีบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา
 • วันธรรมสวนะ
 • เกมแฟนพันธุ์แท้ ๆ พระพุทธศาสนา
 • เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 2

หน้าที่พลเมือง

 • พลเมืองดีของประเทศตามวิถีประชาธิปไตย
 • แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม
 • กฎหมาย
 • ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • ความหมายของสิทธิ
 • ความหมายของเสรีภาพ
 • ความหมายของหน้าที่
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 • กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 • กฎหมายเกี่ยวกับจราจรการบก
 • ประเพณี และวัฒนธรรม
 • มารยาทไทย
 • ความกตัญญูกตเวที
 • ความหมายของวัฒนธรรม
 • ลักษณะของวัฒนธรรม
 • การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • แนวทางการมีส่วนร่วมในสังคมตามระบบประชาธิปไตย
 • เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน
 • เกมแฟนพันธุ์แท้หน้าที่พลเมือง

ชุดที่ 3

พระพุทธศาสนา

 • หลักธรรมโอวาท 3
 • เบญจศีล เบญธรรม
 • ความกตัญญูกตเวที

ภูมิศาสตร์

 • ลักษณะของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรทางตรง
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรทางอ้อม
 • ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

ประวัติศาสตร์

 • สมัยกรุงธนบุริ
 • สมัยรัตนโกสินทร์
  • สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  • สมัย ร. 4 – การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • อุทยานราชภักดิ์

หน้าที่พลเมือง

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง
 • กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก
 • สิทธิของเรา

เศรษฐศาสตร์

 • การแลกเปลี่ยน
 • การตลาด

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ และการทำงานของคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนองาน
ค้นหาข้อมูลและความรู้ในบ Internet ด้วย Website Google
การเลือกเสพข้อมูลบนโลกออนไลน์อย่างมีสติ

ศิลปะ

ชุดที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์
โปรแกรมวาดภาพและระบายสี
การวาดภาพระบายสี
ขั้นตอนการวาดลายไทย

ชุดที่ 2

การเขียนภาพการ์ตูน

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

ยาและสารเสพติด
การดูแลสุขภาพ
การปฐมพยาบาล
เพศ
สิทธิและความรุนแรง

ชุดที่ 2

การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
ระบบการหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ
ร่างกาย และระบบสืบพันธุ์
วิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด

ระดับมัธยมศึกษา

8 กลุ่มสาระ

มัธยม 1

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

เลขยกกำลัง
จำนวนที่แทนเลขยกกำลัง
การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
การดำเนินการของเลขยกกำลัง
สรุปบทนิยามเลขยกกำลัง

ชุดที่ 2

ระบบจำนวนเต็ม
การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
การบวกด้วยจำนวนเต็มบวก
สมบัติเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม
จำนวนตรงข้าม
การลบจำนวนเต็ม

ชุดที่ 3

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ชุดที่ 4

พหุนาม
เกมประลองปัญญา ปริศนาซุโดกุ ระดับง่าย

ชุดที่ 5

อัตราส่วน และร้อยละ

ชุดที่ 6

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ระยะทาง
แรงดึง

ชุดที่ 2

การบอกตำแหน่งของวัตถุ
แรงเคลื่อนที่

ชุดที่ 3

การเคลื่อนที่ภายใต้แรงดึงดูดของโลก
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
ความหนาแน่น
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

ชุดที่ 4

เลนส์และการเกิดภาพ
พลังงานไฟฟ้า
ชั้นบรรยากาศของโลก
เกมกำจัดนักเรียนอ่อน

ชุดที่ 5

เซลล์
การออสโมซิส
การคายน้ำ
การสังเคราะห์แสงของพืช
การทดสอบแป้งในใบพืช
ลำเลียงน้ำ

ชุดที่ 6

การกระจัด
อัตราเร็ว และความเร็ว
สมบัติของสาร ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
กรด-เบส
การถ่ายโอนความร้อน
การจำแนกสาร

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

Number
Punctuation
Part of speech

ชุดที่ 2

Article
Question word
Body
Water Bomb Game

ชุดที่ 3

Tense
Synonyms & Antonyms
Thinking word game (Easy)

ชุดที่ 4

Nouns
Pronouns
เกมฝึกท่องจำคำผสม
Thinking word game (Easy)

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

คำนาม
คำสรรพนาม
คำกริยา
คำวิเศษณ์

ชุดที่ 2

คำบุพบท
คำสันธาน
คำอุทาน
ความรู้เรื่องนิทาน

ชุดที่ 3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
เสียงพยัญชนะ
การผันวรรณยุกต์
เกมจับคู่ สัมผัสคำกลอน
ขุนช้างขุนแผน ตอน ปฐมวัย
ขุนช้างขุนแผน ตอน จอมขมังเวทย์รูปงาม

ชุดที่ 4

อักษรนำ
การสะกดคำ
คำพ้องเสียง
ขุนช้างขุนแผน ตอน ชิงรักหักสวาท

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

ประวัติศาสตร์

 • วิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย
 • การนับและการเทียบศักราช
 • พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย
 • บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย
 • อาณาจักรสุโขทัยกับการวางรากฐานอารยธรรม

ภูมิศาสตร์

 • สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์กายภาพ และภูมิประเทศของไทย

เศรษฐศาสตร์

 • หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • การบริหารจัดการทรัพยากร
 • ระบบเศรษฐกิจ

พระพุทธศาสนา

 • วันสำคัญต่างๆ
 • การกราบผู้ใหญ่
 • การเดินขณะอยู่กับผู้ใหญ่
 • ภาพยนตร์ – องคุลิมาลย์

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

โปรแกรม Microsoft Word 2003 (Basic)

ชุดที่ 2

โปรแกรม Microsoft Word 2003 (Advance)

ชุดที่ 3

การขายออนไลน์คืออะไร
เตรียมความพร้อมก่อนการขายออนไลน์
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าสำหรับนำไปขาย
การจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน
กลยุทธ์ในการขายสินค้าออนไลน์

ศิลปะ

ชุดที่ 1

ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์
ประเภทงานทัศนศิลป์
ทัศนธาตุ
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
โปรแกรมวาดภาพ และระบายสี

ชุดที่ 2

การใช้สีในงานคอมพิวเตอร์

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

วงจรชีวิตมนุษย์
อวัยวะภายนอกร่างของมนุษย์
การออกกำลังกาย
การพักผ่อน
การแบ่งหน้าที่กันทำงาน
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
ลักษณะภายในที่มีคุณค่า
มารยาทในสังคม
วิธิทำให้บ้านมีความสุข
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
การปฐมพยาบาล

ชุดที่ 2

ไข้เลือดออก
ธรณีพิบัติภัย
พัฒนาการทางอารมณ์
พันธุกรรม
อารมณ์ของวัยรุ่น

มัธยม 2

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

พีทาโกรัส

ชุดที่ 2

อัตราส่วนและร้อยละ
จำนวนจริง

ชุดที่ 3

การแปรผัน
เกมสลับเลข เสกตัวแปร

ชุดที่ 4

การวัด
เกมประลองปัญญา ปริศนาซุโดกุ ระดับกลาง

ชุดที่ 5

การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ชุดที่ 6

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

อาหารและสารอาหาร
ระบบหายใจ
ระบบย่อยอาหารคน
ระบบการหมุนเวียนเลือด
ระบบกำจัดของเสีย
ระบบย่อยอาหารสัตว์

ชุดที่ 2

หิน
ดิน
แสง
ธาตุ

ชุดที่ 3

การหักเหของแสง
ระบบขับถ่าย
ระบบหมุนเวียนเลือด
เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 4

ระบบประสาท
ระบบหายใจ
ระบบสืบพันธุ์
เกมตั้งใจเรียนพิชิตล้าน

ชุดที่ 5

โลกของเรา
แร่
ความเป็น กรดเบส ของดิน
หินตะกอน
หินอัคนี
หินแปร

ชุดที่ 6

อาหารที่เหมาะสมกับวัย
แหล่งน้ำ
ระบบย่อยอาหาร
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ
ระบบประสาท

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

Question tags
Tense
Article

ชุดที่ 2

Agreement
Qualifier
Direct Indirect Speech

ชุดที่ 3

Nouns
Pronouns
Thinking word game (Normal)

ชุดที่ 4

Prepositions
Conversation
Article
Thinking word game (Normal)

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

คำสมาส
คำสนธิ
ชนิดของประโยค

ชุดที่ 2

เครื่องหมายวรรคตอน
คำประพันธ์และฉันทลักษณ์
กลอนสุภาพ
ตัวอย่างกลอนสุภาพ

ชุดที่ 3

การใช้ความคิดและการแสดงออกเป็นภาษา
คำประสม
เกมต่อคำไทย สมาส สนธิ
ขุนช้างขุนแผน ตอน เสียบัวคลี่แต่ได้กุมารทอง ม้าสีหมอก และดาบฟ้าฟื้น

ชุดที่ 4

การใช้การันต์
คำซ้อน
คำซ้ำ
ขุนช้างขุนแผน ตอน สิ้นอิสระภาพ

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

ประวัติศาสตร์

 • เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์
 • หลักฐานและวิธีทางประวัติศาสตร์
 • การสร้างสรรค์อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
 • เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคเอเชีย
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
 • บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
 • ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา

ภูมิศาสตร์

 • การศึกษาภูมิศาสตร์
 • อุปกรณ์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์กายภาพ ของทวีปเอเชีย
 • สภาพเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
 • สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหาภาค
 • การบริการจัดการทรัพยากร
 • หน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ

พระพุทธศาสนา

 • อิทธิบาท 4
 • หิริ โอตตัปปะ
 • การทำร้ายหรือการฆ่าสัตว์
 • ภาพยนตร์ – นางนันทาเถรี

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

Microsoft Excel Basic

ชุดที่ 2

Microsoft Excel Advance

ชุดที่ 3

การเตรียมเฟซบุ๊กให้พร้อมสำหรับขายสินค้า
แนวทางการเปิดร้านออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
การเปิดร้านค้าบนเพจของเฟซบุ๊ก
การโปรโมทและรับออร์เดอร์ร้านค้าบนเพจ
การใช้งานร้านค้าบนเพจเพิ่มเติม

ศิลปะ

ชุดที่ 1

เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนภาพ
เทคนิคการเขียนภาพ
การปั้น
การแกะสลัก
การหล่อ
โปรแกรมวาดภาพ และระบายสี

ชุดที่ 2

กำเนิดลายไทย
ประเภทลายไทยในสมัยโบราณ
การเขียนแม่ลายกระจัง
การเขียนแม่ลายประจำยาม
การเขียนแม่ลายกระหนก
การเขียนแม่ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
การเขียนหางไหล
เครื่องประกอบลาย
การผูกลาย
ตัวอย่างภาพศิลปะภาพลายไทย

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

โภชนบัญญัติ
หน้าที่ของระบบต่างๆของร่างกาย
โรคไข้หวัดธรรมดา
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้เลือดออก
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคเอดส์
สิทธิ
ปัญหาความรุนแรงและวิธีการป้องกัน
ลักษณะของอารมณ์
สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
การควบคุมอารมณ์
วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทางอารมณ์และความเครียด

ชุดที่ 2

ฟัน
ยาสมุนไพร
ยาสามัญประจำบ้าน
สภาพการอบรมเลี้ยงดู
การรักษาและพยาบาลตนเองเบื้องต้น

มัธยม 3

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

พื้นที่ผิวและปริมาตร
กราฟของสมการเชิงเส้น

ชุดที่ 2

ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย

ชุดที่ 3

ความน่าจะเป็น
สถิติ
เกม กระดานเลข เสกสมการ

ชุดที่ 4

พาราโบลา
เกมประลองปัญญา ปริศนาซุโดกุ ระดับยาก

ชุดที่ 5

ความน่าจะเป็น

ชุดที่ 6

พื้นที่ผิว และปริมาตร

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

ความสัมพันธ์ความต่างศักย์ไฟฟ้า กับกระแสไฟฟ้า
ความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิต
การถ่ายทอดพลังงาน
ระบบนิเวศ

ชุดที่ 2

พลังงานไฟฟ้า
ความรู้เบื้องต้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กฎของโอห์ม
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
ไดนาโม กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำ

ชุดที่ 3

งานและกำลังงาน
โมเมนต์ของแรง
จักรวาล
เกมถ้าคุณแน่ อย่าแพ้เดอะแก๊งค์

ชุดที่ 4

แรงเสียดทาน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า
เกมถ้าคุณแน่ อย่าแพ้เดอะแก๊งค์

ชุดที่ 5

พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ที่ควรรู้
เครื่องกล
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานจลน์
เกมถ้าคุณแน่ อย่าแพ้เดอะแก๊งค์

ชุดที่ 6

โครโมโซม
โรคทางพันธุกรรม
วัฎจักรของสาร
ความหนาแน่น และแรงพยุง
ความสัมพันธ์เชิงอาหารของสิ่งมีชีวิต
แรง และการเคลื่อนที่

ชุดที่ 7

ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
ระบบสุริยะ
กาแล๊กซี่ ทางช้างเผือก และเอกภพ
ดวงดาวในท้องฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
พลังงาน

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

Active and Passive Voice
Tense

ชุดที่ 2

Conditional Sentence
Relative Clause
Word

ชุดที่ 3

Adverb
Conversation
Thinking word game (Hard)

ชุดที่ 4

Conjunction
Sentence
Thinking word game (Hard)

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

โคลงสุภาพ
โคลงดั้น
กาพย์

ชุดที่ 2

กลอนเพลงปฏิพาทย์
ร่าย
ลิลิต

ชุดที่ 3

คำในประโยค
ประโยค
เกมคำนามพาเพลิน
เกมสรรพนามสานความคิด
เกมกริยาพาเพลิน
เกมคำวิเศษณ์เทสความคิด
ชุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ชุดที่ 4

การใช้คำ
การอ่านจับใจความ
เกมลักษณะนามพาเพลิน
เกมชนิดของคำจำให้ดี
ขุนช้างขุนแผน ตอน จบชีวิตเศร้านางวันทอง

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

ประวัติศาสตร์

 • เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • อารยธรรมโลก
 • การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
 • การสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ
 • การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย

พระพุทธศาสนา

 • การทุจริต
 • ความประมาท
 • การนั่งสมาธิ – วิปัสนา
 • พุทธประวัติ

ภูมิศาสตร์

 • ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
 • ลักษณะการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทวีปยุโรป
 • ลักษณะเชื้อสายของทวีปยุโรป
 • ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทวีปยุโรป
 • ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
 • การเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคม
 • การแก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหาภาค
 • การบริหารจัดการทรัพยากร
 • หน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
 • Panama papers

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

Microsoft PowerPoint Basic

ชุดที่ 2

Microsoft PowerPoint Advance

ชุดที่ 3

การโฆษณาบนเฟซบุ๊กเพื่อโปรโมทเพจร้านค้า
การใช้งานหน้าจัดการโฆษณา
การดูข้อมูลเชิงลึกของเพจด้วย Insight
เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กช่วยเพิ่มยอดขาย
วิธีการให้คนเห็นโพสต์ของร้านค้า
เริ่มต้นรู้จักกับ line

ศิลปะ

ชุดที่ 1

พื้นฐานการออกแบบ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
การเขียนภาพการ์ตูน
หลักการเขียนภาพการ์ตูน
การเขียนภาพการ์ตูนลักษณะต่างๆ
โปรแกรมวาดภาพ และระบายสี

ชุดที่ 2

การเขียนภาพประกอบเรื่อง
ความหมายและความเป็นมา
ภาพประกอบกับงานสิ่งพิมพ์
หลักของการถ่ายทอดภาพประกอบเรื่อง
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ภาพประกอบ
วิธีการสร้างสรรค์ภาพประกอบ
ตัวอย่างภาพประกอบเนื้อเรื่อง

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

การใช้ยาอย่างถูกต้อง
อันตรายจากการใช้ยา
คุณค่าของความเป็นเพศหญิง
คุณค่าของความเป็นเพศชาย
โครงสร้างของระบบภายในร่างกาย
การป้องกันที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด
ประเภทของสารเสพติด
ส่วนประกอบและโทษของบุหรี่
โทษและผลกระทบของสารเสพติด
วิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด

ชุดที่ 2

การควบคุมและกำจัดยุง
การทำหมัน
ส่วนประกอบและโทษของบุหรี่
โทษและผลกระทบของสารเสพติด
อวัยวะภายในร่างกายของเรา

มัธยม 4

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

วิธีการสร้างกรวย
ภาคตัดกรวย
ระบบพิกัด
ระยะระหว่างสองจุด

ชุดที่ 2

การฉายภาพ โปรเจกชั่น
เส้นขนาน
สมการทั่วไปของเส้นตรง
การแบ่งส่วนของเส้นตรง
การหาจุดบนเส้นตรง

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

พื้นฐานฟิสิกส์ที่ควรรู้
เลขอะตอม เลขมวล
สมดุลกล
ตารางธาตุ
สภาวะโลกร้อน

ชุดที่ 2

ต่อมไทรอยด์
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
แรง
คลื่นความโน้มถ่วง

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

Part of speech
Conversation
Power bomb game (Easy)

ชุดที่ 2

Conjunction
Punctuation
Power bomb game (Normal)

ชุดที่ 3

At The Hotel
Non-finite Verb
Comparison

ชุดที่ 4

Introducing People
Past Simple Tense
Present Simple Tense

ชุดที่ 5

Ouestion Tags
Making Question
Word Phrases Clauses

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
คำที่มักเขียนผิด
การผันอักษร
คำในภาษาไทย
เกมจับคู่ สัมผัสคำกลอน
ขุนช้างขุนแผน ตอน ปฐมวัย

ชุดที่ 2

อักษรนำ
คำพ้อง
คำควบกล้ำ
คำไทย – คำยืม
ขุนช้างขุนแผน ตอน จอมขมังเวทย์รูปงาม
ขุนช้างขุนแผน ตอน ชิงรักหักสวาท

ชุดที่ 3

คำซ้อนกับการสลับตำแหน่ง
คำประสมที่เป็นคำไทย
คำเป็น คำตาย
สระประสม

ชุดที่ 4

คำพ้อง
ประโยคกะทัดรัด
สระเดี่ยว
สระแปลงรูป

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

ภูมิศาสตร์

 • ภูมิศาสตร์กายภาพ

เศรษฐศาสตร์

 • หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

หน้าที่และบทบาทของตน
บ้านน่าอยู่
แต่งตัวให้ดูดี
การปลูกพืชไร้ดิน
งานดอกไม้สดไทย
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางเข้าสู่อาชีพ

ศิลปะ

ชุดที่ 1

การใช้สีในงานคอมพิวเตอร์

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

ไข้เลือดออก
ธรณีพิบัติภัย
พัฒนาการทางอารมณ์
พันธุกรรม
อารมณ์ของวัยรุ่น

มัธยม 5

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

เส้นตั้งฉาก
ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง

ชุดที่ 2

ความชันของเส้นตรง คืออะไร
นิยามของความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุด
วิธีการคำนวณโดยใช้สูตร m
ลักษณะต่างๆของความชันของเส้นตรง
มุมเอียงของเส้นตรง
การตรวจสอบจุด A, B, C ของเส้นตรง

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

การเคลื่อนที่
การทำให้โลหะบริสุทธิ์
เคมีอินทรีย์
ปรากฏการณ์พายุขั้วโลก (Polar Vortex)
สารดับไฟ ไพโรเจน

ชุดที่ 2

การเคลื่อนที่ของแนวดิ่ง
การเคลื่อนที่ในแนวราบ
การสังเคราะห์แสง
โฮโม นาเลดี มนุษย์สายพันธุ์ใหม่

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

Adjective
Keywords for communication
Power bomb game (Difficult)

ชุดที่ 2

Past continuous tense
Past perfect continuous tense
Past perfect tense
Present perfect continuous tense
Present Perfect Tense

ชุดที่ 3

Telephone
Present Continuous Tense
Future Simple Tense

ชุดที่ 4

Invitation (การเชื้อเชิญ)
Situation (การเติมคำในบทสนทนาแบบสั้น)
Dialogue (การเติมคำในบทสนทนาแบบยาว)
Synonyms

ชุดที่ 5

Phrasal Verbs
Sentence
Vocabulary

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

การใช้ความคิดและการแสดงออกเป็นภาษา
คำประสม
การเขียนสะกดคำ
คำสมาส – สนธิ
เกมต่อคำไทย สมาส สนธิ
ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดกุมารทอง

ชุดที่ 2

การเขียนการันต์และการใช้ไม้ทัณฑฆาต
คำซ้อน
คำซ้ำ
คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์
ขุนช้างขุนแผน ตอน สิ้นอิสระภาพ

ชุดที่ 3

คำซ้อนกับคำสมาส
คำสมาสและคำประสม
สระลดรูป
พยัญชนะต้นควบกล้ำ

ชุดที่ 4

คำซ้อนกับคำไทยและเขมร
ส่วนขยายประโยค
พยางค์
สระลดรูป

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

 • การบริหารจัดการทรัพยากร
 • ระบบเศรษฐกิจ

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

หน้าที่ของนักเรียน
แปลงโฉมเสื้อผ้า
การถนอมอาหาร
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ช่างไฟฟ้าในบ้าน
งานใบตอง
ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
การออกแบบและเทคโนโลยี

ศิลปะ

ชุดที่ 1

การเขียนภาพลายไทย

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

ฟัน
ยาสมุนไพร
ยาสามัญประจำบ้าน
สภาพการอบรมเลี้ยงดู
การรักษาและพยาบาลตนเองเบื้องต้น
ไวรัสซิกา

มัธยม 6

คณิตศาสตร์

ชุดที่ 1

วงกลม
วงรี
พาราโบลา

ชุดที่ 2

สถิติเบื้องต้น
ฟังก์ชั่น

วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

การเคลื่อนที่ 2 มิติ แบบโปรเจกไทล์
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
วิเคราะห์ข้อสอบ การศึกษาเรื่องเอ็มบริโอ้

ชุดที่ 2

โมเมนต์
การวิเคราะห์ข้อสอบ เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
อินดิเคเตอร์ ทดสอบกฎ-เบส

ภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

Adjective
การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง
Power bomb game (Hard)

ชุดที่ 2

Preposition
Word – formation
Power bomb game (Very Hard)

ชุดที่ 3

Conditional Sentence
Tense
Auxiliary Verbs

ชุดที่ 4

Adverbs
Dialogue 2 (การเติมคำในบทสนทนาแบบยาว)
Dialogue 3 (การเติมคำในบทสนทนาแบบยาว)

ชุดที่ 5

Grammar
Conversation
Command & Request
เกมสลับอักษรสอนศัพท์

ภาษาไทย

ชุดที่ 1

คำในประโยค
ประโยค
เกมคำนามพาเพลิน
เกมสรรพนามสานความคิด
เกมกริยาพาเพลิน
เกมคำวิเศษณ์เทสความคิด
คำทับศัพท์ และสำนวนภาษาต่างประเทศ
ชุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ชุดที่ 2

การอ่านจับใจความ
การใช้คำ
ลักษณนาม
เกมลักษณนามพาเพลิน
คำราชาศัพท์
ขุนช้างขุนแผน ตอน จบชีวิตเศร้า นางวันทอง

ชุดที่ 3

ประโยคความซ้อน
พยัญชนะต้นเสียงเดี่ยว
สระคงรูป
พยัญชนะท้าย

ชุดที่ 4

คำเชื่อม
สระเกิน
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
เสียงวรรณยุกต์

สังคมศึกษา

ชุดที่ 1

ประวัติศาสตร์

 • เหตุการณ์สงคราม 9 ทัพ ในรัชกาลที่ 1
 • เหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ .112
 • เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์

ภูมิศาสตร์

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • แผนที่
 • ลูกโลกจำลอง
 • แผนที่เล่ม
 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • ภาพถ่ายดาวเทียม
 • การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์

 

การงาน และเทคโนโลยี

ชุดที่ 1

คนดีของชุมชน
ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง
เพิ่มมูลค่าผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป
อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก
เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
สร้างประสบการณ์ในอาชีพ
ธุรกิจยุคใหม่

ศิลปะ

ชุดที่ 1

การเขียนภาพประกอบเรื่อง

สุขศึกษา

ชุดที่ 1

การควบคุมและกำจัดยุง
การทำหมัน
ส่วนประกอบและโทษของบุหรี่
โทษและผลกระทบของสารเสพติด
อวัยวะภายในร่างกายของเรา