ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหา

สุโขทัย

 • ประวัติความเป็นมาสุโขทัย
 • อาณาจักรสุโขทัย
 • ความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัย
 • ความสัมพันธ์กับต่างชาติ
 • พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย
 • การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย
 • บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในสมัยสุโขทัย

อยุธยา

 • การตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
 • พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
 • เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยา
 • การเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยา
 • บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
 • บุคคลที่มีบทบาทในสมัยอยุธยา

กรุงธนบุรี

 • พระราชประวัติพระเจ้าตากสินมหาราชและการกอบกู้อิสรภาพ
 • การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
 • การป้องกันราชอาณาจักรและการขยายอาณาจักร
 • การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในสมัยธนบุรี
 • เหตุการณ์ตอนปลายกรุงธนบุรีและการสิ้นสุดของอาณาจักร
 • สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรี

รัตนโกสินทร์

 • กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • สมัยรัชกาลที่ 4 – ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7
 • สมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)
 • พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • อุทยานราชภักดิ์

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ