สื่อการเรียนการสอน

Interactive Graphic and Cartoon Animation

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน รวมทั้งได้เนื้อหาสาระตามที่ต้องการ เข้าใจง่ายด้วยภาพ เสียง และการ์ตูนเคลื่อนไหว พร้อมกับเนื้อหาสาระมากมายตั้งแต่สื่อในห้องเรียนระดับ อนุบาล ประถม และ มัธยม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา อันได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ รวมทั้งการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ สื่อเสริมความรู้อีกมากมายเช่น รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน วรรณกรรมอาเซียน สื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสื่อส่งเสริมอาชีพในศตวรรษที่ 21

รูปแบบผลิตภัณฑ์

สื่อที่มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีรูปแบบให้เลือกใช้มากมายตามความต้องการอันได้แก่

  1. My Classrooom – สื่อบน USB Flash Drive
  2. Network Classrooom – สื่อบนเครื่องแม่ข่าย
  3. Sky Classroom – สื่อออนไลน์
  4. SmartTV Classroom – สื่อสำหรับ TV

สื่อการเรียนการสอน My Classroom สื่อการเรียนการสอน Network Classroom สื่อการเรียนการสอน Sky Classroom สื่อการเรียนการสอน Smart TV Classroom

@embeeo embeeo instagram-logo-white Embeeo Media

เนื้อหาทันสมัย

บนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อของ “embeeo” นอกเหนือจากการเป็นสื่อโต้ตอบที่สนุกสนาน เหมาะสำหรับใช้ในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถม จนถึงมัธยมแล้ว ยังได้ดำเนินในการปรับปรุงเนื้อหาของสื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สื่อได้เรียนรู้บนข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

@embeeo embeeo instagram-logo-white Embeeo Media

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 081-768-8399

@embeeoembeeoinstagram-logo-whiteEmbeeo Media